> Rodo

Przetwarzanie danych osobowych – RODO

Szanując Państwa prywatność oraz realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119) – dalej RODO, dbając o to, abyście wiedzieli Państwo kto i w jaki sposób przetwarza Państwa dane osobowe, poniżej przedstawiamy następujące informacje:

I. ADMINISTRATOR DANYCH OSOBOWYCH

Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Spółdzielnia Handlowo-Usługowa „Kłos” z siedzibą w Krakowie, ul. Szlak 65, 31-153 Kraków, reprezentowana przez Zarząd Spółdzielni. Więcej informacji: na stronie internetowej www.shuklos.pl, pod nr tel.: 12 632-57-40 lub poprzez kontakt na adres e-mail: rodo@shuklos.pl

II. PRZETWARZANE DANE OSOBOWE

1. Jeżeli jest lub był Pan/Pani stroną umowy z administratorem Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są w celu zawarcia i wykonania umowy, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO.

2. Jeżeli reprezentuje Pan/Pani jedną ze spółdzielni członkowskich Pana/Pani dane przetwarzane są w celu realizacji działań statutowych i realizacji imprez, na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
III. ODBIORCY DANYCH OSOBOWYCH

Przetwarzane dane osobowe, w tym przez osoby upoważnione, możemy przekazać:
1)   podmiotom przetwarzającym dane w naszym imieniu:
• podmiotom pośredniczącym w zawieranych przez nas transakcjach
• podwykonawcom
• podmiotom świadczącym usługi ochrony mienia, doradcze, konsultacyjne, informatyczne, podatkowe
2)   innym administratorom danych przetwarzającym dane we własnym imieniu, których udział jest konieczny do realizacji odpowiedniego procesu, m.in.:
• inne strony transakcji
• ubezpieczyciele
• organy i urzędy państwowe lub samorządowe
• sądy
• komornicy
• biura informacji gospodarczej
• banki
• podmioty współpracujące z nami przy obsłudze spraw księgowych, podatkowych, prawnych – w zakresie, w jakim staną się administratorem danych
IV. OKRES PRZECHOWYWANIA DANYCH
Przetwarzamy dane przez czas niezbędny aby osiągnąć cel przetwarzania, oraz do czasu przedawnienia ewentualnych roszczeń. Jeżeli przepis prawa tego wymaga, archiwizujemy dane osobowe przez wymagany okres.

V. PRZEKAZYWANIE DANYCH OSOBOWYCH POZA EOG
Dane osobowe nie będą przekazywane do odbiorców znajdujących się w Państwach poza Europejskim Obszarem Gospodarczym.

VI UPRAWNIENIA OSÓB, KTÓRYCH DANE SĄ PRZETWARZANE
Osoby, których dane dotyczą mają prawo do:
• sprostowania (poprawienia) danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 16 RODO;
• usunięcia danych, w zakresie i na zasadach określonych w art. 17 RODO;
• ograniczenia przetwarzania (wstrzymania operacji na danych lub nieusuwania danych – stosownie do złożonego wniosku), w zakresie i na zasadach określonych w art. 18 RODO;
• dostępu do danych (wnosząc o informację o przetwarzanych przez nas danych oraz o kopię danych), w zakresie i na zasadach określonych w art. 15 RODO;
• przeniesienia danych w zakresie i na zasadach określonych w art. 20 RODO;
• wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania przez nas danych osobowych (w tym profilowania), jeśli podstawą wykorzystania danych jest nasz prawnie uzasadniony interes, w zakresie i na zasadach określonych w art. 21 RODO.
Chcąc skorzystać, z któregokolwiek z powyższych uprawnień należy przesłać żądanie wraz ze wskazaniem zakresu danych będących przedmiotem żądania na adres email: rodo@shuklos.pl lub listownie na adres administratora danych.
Chroniąc dane przed nieuprawnionym dostępem, możemy zażądać dodatkowej identyfikacji osoby, której dane dotyczą lub dodatkowych informacji.
Możliwość realizacji każdego z wyżej wymienionych praw wynika z obowiązujących przepisów prawa np. zależy od podstawy prawnej przetwarzania danych oraz od celu ich przetwarzania.

VII.  SKARGA DO ORGANU NADZORU
Osobie, której dane dotyczą przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w zakresie przetwarzania jej danych osobowych.

Nasi klienci